تعریف متغیر سراسری در Laravel

image post

تعریف متغیر سراسری در Laravel

برای ایجاد یک متغیر سراسری که در همه بخش های لاراول در دسترس باشد روش صحیح استفاده از ServiceProvider مجزا برای اینکار است !

پس به سراغ CLI لاراول یا همان artisan میرویم

دستور زیر را تایپ می نماییم

php artisan make:provider MyServiceProvider 

و در فایل ایجاد شده کد های زیر را قرار دهید اما میشود service provider جدیدی نساخت از AppServiceProvider خود لاراول استفاده نماییم

در Service Provider مورد نظر کد زیر را قرار دهید :

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  public function boot()
  {
    // Using view composer to set following variables globally
    view()->composer('*',function($view) {
      $view->with('myvariable1', Auth::user());
      $view->with('myvariable2', Social::all()); 
    });
  }
}

با متد with نام و مقدار متغیر را مشخص می نماییم !

حال در هر مکان از view ها میتوانید به متغیر دسترسی داشته باشید

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.