رمز گذاری روی folder بوسیله htaccess

image post

رمز گذاری روی folder بوسیله htaccess

برای محافظت از folder با رمز گذاری در htaccess ابتدا یک فایل .htaccess در folder مورد نظر قرار دهید

کد زیر را در فایل htaccess قرار دهید سپس در قسمت AuthUserFile آدرس فایل htpasswd که رمز عبورتان در آنجا قرار دارد را بنویسید

AuthType Basic
AuthName "This Area is Password Protected"
AuthUserFile /full/path/to/.htpasswd
Require valid-user

دقت کنید فایل حاوی رمز عبور و نام کاربری با نام htpasswd باید در مکانی غیر public باشد

برای ساخت چنین فایلی از وب سایت htaccesstool استفاده نمایید

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.