نام دورهترمنام درسساعات برگزاریروز های برگزاریشعبهمدت دورهتاریخ شروع
CIW 1 Advanced Web Design 14:30 الی 19:30 پنج شنبه غرب 42 1395/07/08
CIW 3 JavaScript 15 الی 20 جمعه ها غرب 30 1395/04/15
CIW 5 Jquery ساعت 8:30 الی 13:30 پنج شنبه غرب 42 1395/08/4
CIW 4 Jquery 8 الی 13 جمعه پیروزی 42 1395/08/14
CIW 4 Jquery 18 الی 20:30 زوج کریم خان زند 42 1395/08
CIW 2 Advanced Web Design 14/30 الی 19/30 جمعه ها غرب 42 1395/07/06

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.