نام دورهترمنام درسساعات برگزاریروز های برگزاریشعبهمدت دورهتاریخ شروع
CIW 5 Advanced Php & Mysql 14:30 الی 19:30 پنج شنبه غرب 42 1396/06/20
CIW 3 JavaScript 15 الی 20 جمعه ها غرب 30 1395/04/15
CIW 1 Web Design Pack ساعت 8:30 الی 13:30 پنج شنبه غرب 172 1396/07/20
CIW 1 Web Design Pack 8 الی 13 جمعه غرب 42 1396/02/14
CIW 4 Jquery 18 الی 20:30 زوج کریم خان زند 42 1395/08
CIW 2 Advanced Web Design 14/30 الی 19/30 جمعه ها غرب 42 1395/07/06
CIW 1 Dynamic Web Site Makeover with PHP & MySQL 14:30 الی 19:30 جمعه غرب 42 1396/10/01
CIW 1 Web Design Pack 17:30 الی 20:30 شنبه , دوشنبه غرب 175 نا مشخص

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.