نام دورهترمنام درسساعات برگزاریروز های برگزاریشعبهمدت دورهتاریخ شروع
CIW 1 Jquery 14:30 الی 19:30 پنج شنبه غرب 42 1395/11/21
CIW 4 php ساعت 8:30 الی 13:30 پنج شنبه غرب 42 1395/12/5
CIW 4 Jquery 8 الی 13 جمعه پیروزی 42 1395/08/14
CIW 4 Jquery 15 الی 20 جمعه غرب 35 1395/11/01
CIW 1 Web Design Pack 17:30 الی 20:30 شنبه , دوشنبه غرب 175 ساعت 1395/11/18

دنیس ریچی : یونیکس بسیار ساده هست، تنها یک نابغه باید باشید تا بتوانید سادگی آن را درک کنید.